Styringsverktøy

 

Grunnleggende ferdigheter i design og håndverk:

 

Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse.

 

Produksjon VG1:

 

Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og læring av arbeid med design og håndverk på grunnleggende nivå. Opplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter grunnleggende håndverksutøvelse og håndverksdesign i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 

Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon, med tanke på marked og kunders bruk og opplevelse av håndverksprodukter. Helse, miljø og sikkerhet knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet inngår.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 • utvikle ideer til produkter og tjenester som grunnlag for egen produksjon og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov
 • visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere
 • konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet
 • bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger
 • begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester
 • gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender
 • velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon
 • bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter
 • eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • beregne materialer for bruk til egne produkter og tjenester
 • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

 

Kvalitet og dokumentasjon

 

 

Programfaget omfatter kvalitetssikring og hensiktsmessig dokumentasjon av idéutvikling og valg av produkt eller tjeneste. Videre er kvalitetssikring og dokumentasjon av planlegging, produksjon og vurdering av eget arbeid sentralt. Kvalitetssikring omfatter vurdering og læring av eget og andres arbeid. Dokumentasjon omfatter hensiktsmessig visuell og verbal presentasjon av arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse inngår i programfaget og innebærer bruk av digitale verktøy.

 

Programfaget handler om forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Etiske problemstillinger i håndverksfagene og forhold knyttet til en bærekraftig håndverksproduksjon i yrker innen design og håndverk inngår i opplæringen. Innovasjon, entreprenørskap og samarbeid er sentrale elementer i programfaget.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 • dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte
 • bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
 • reflektere over og vurdere eget og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet
 • presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg
 • beregne pris på materialer, produkter og tjenester
 • beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

 

Mål fra rammeplanen for yrkesfaglærerutdanningen

 

 • Kunne vurdere sitt opprinnelige yrkes særtrekk og basiskompetanse, og ha praktisk og teoretisk dybde kompetanse i basisfag som inngår i yrkesutøvelsen, som grunnlag for å kunne tilrettelegge og lede yrkesrelevant opplæring
 • Kunne analysere hvilke støttefag det er behov for i yrkesutøvelsen, og ha praktisk og teoretisk kompetanse i støttefag som er relatert til utøvelsen av sitt opprinnelige yrke, som grunnlag for å kunne tilrettelegge og lede yrkesrelevant opplæring
 • Kunne dokumentere kunnskapsgrunnlaget i sitt opprinnelige yrke og bidra aktivt til praktisk og teoretisk utvikling av yrket
 • Kunne analysere og bidra til å utvikle skolen \ bedriften som organisasjon, generelt og i forhold til eget arbeids \ yrkesområde
 • Kunne bidra til å videreutvikle yrket \ yrkesområdet og yrkespedagogisk virksomhet i samspill med lokale og nasjonale kompetansebehov i samfunnet og i arbeidslivet
 • kunne stimulere til personlig initiativ, legge til rette for og ha et reflektert forhold til betydningen av entreprenørskap i opplæringssammenheng (Dette målet er ikke oppgitt for emne dh3100 i fagplanen, men jeg synes det passer inn her, derfor tar jeg det med).

 

(Høgskolen i Oslo og Akershus, 2006)

Form og Formbeskrivelse

Emne DH3100 ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Design: Marit Rønstad - Desember 2012

© Copyright 2012. All Rights Reserved.